Γενικές πληροφορίες προστασίας δεδομένων (άρθρο 13 ΓΚΠΔ) για συμμετέχοντες στην έρευνα

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και σε ποιον μπορείτε να απευθυνθείτε;

zooplus SE, Sonnenstrasse 15, D-80331 Μόναχο, Γερμανία,
email: service@zooplus.gr

2. Μπορώ να αντιταχθώ στην επεξεργασία δεδομένων ή να ανακαλέσω τη συγκατάθεσή μου και εάν ναι, πώς;

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Εάν επιθυμείτε να αποχωρήσετε από τη συμμετοχή σε έρευνες, αποστείλετε ένα e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση service@zooplus.gr, υποδεικνύοντας την ανάκλησή σας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα σας μετά την ανάλυση και να μην μπορούμε πλέον να σας ταυτοποιήσουμε με σκοπό να σεβαστούμε εκ των υστέρων τα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων σας.

3. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και για ποιο σκοπό;

Πληροφορίες Πελάτη

ID Παραλήπτη, ID Πελάτη, ID Παραγγελίας και Διεύθυνση E-mail, Αγοραστική Συμπεριφορά (εάν έχετε κάνει προηγουμένως αγορές από εμάς)

Αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία ή/και την αποστολή των κινήτρων στους νικητές/συμμετέχοντες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτά τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την περαιτέρω ανάλυση δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία τμημάτων πελατών.

Άρθρο 6(1)(a) του ΓΚΠΔ (συναίνεση)

Κοινωνικο-δημογραφικά δεδομένα

Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την τμηματοποίηση των πελατών, βάσει μιας ομαδικής ανάλυσης δεδομένων που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση ομοιότητας μεταξύ των συμμετεχόντων. Δεν συλλέγονται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Άρθρο 6(1)(a) του ΓΚΠΔ (συναίνεση)

Προτιμήσεις & απόψεις

Η επεξεργασία των δεδομένων γίνεται με σκοπό τη δημιουργία ενός προφίλ για διαφορετικά τμήματα πελατών. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί μόνο σε επίπεδο ομάδας.

Άρθρο 6(1)(a) του ΓΚΠΔ (συναίνεση)

4. Σε ποιον δίνουμε περαιτέρω τα δεδομένα και για ποιο σκοπό;

Όλα τα παραπάνω δεδομένα θα κοινοποιηθούν στους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών:

quantilope GmbH Charlottenstrasse 26 20357 Αμβούργο, Γερμανία

Διαδικτυακός προγραμματισμός έρευνας, παροχή συνδέσμων έρευνας, φιλοξενία έρευνας, παροχή δεδομένων έρευνας.

Qualtrics Ireland Limited, Costello House, 1 Clarendon Row, Dublin 2, D02 TA43, Ιρλανδία

Διαδικτυακός προγραμματισμός έρευνας, παροχή συνδέσμων έρευνας, φιλοξενία έρευνας, παροχή δεδομένων έρευνας.

Optimal Workshop, Level 2, 2-12 Allen St, Te Aro, Wellington 6011, Νέα Ζηλανδία

Διαδικτυακός προγραμματισμός έρευνας, παροχή συνδέσμων έρευνας, φιλοξενία έρευνας, παροχή δεδομένων έρευνας.

5. Μεταφέρονται δεδομένα σε τρίτη χώρα;

Όχι

6. Για πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας;

Τα αποτελέσματα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ανάλυση σε συνδυασμό με τα προσωπικά σας δεδομένα (ID Παραλήπτη / ID Πελάτη / Διεύθυνση E-mail / Αγοραστική Συμπεριφορά), εκτός εάν η συγκατάθεσή σας αποσυρθεί αυτήν τη στιγμή, και εν συνέχεια μπορούν να ανωνυμοποιηθούν εκ των υστέρων για μακροχρόνια αποθήκευση.
Σε ορισμένες έρευνες μπορεί να συλλέγεται το ID παραγγελίας, το οποίο δεν θα ανωνυμοποιείται για μακροχρόνια αποθήκευση.

7. Είναι απαραίτητη η παροχή προσωπικών δεδομένων για νομικούς ή συμβατικούς λόγους;

Όχι

8. Υπάρχει αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει των προσωπικών σας δεδομένων ή προφίλ σύμφωνα με το άρθρο 22;

Όχι

9. Ποια δικαιώματα έχετε;

Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσετε επιβεβαίωση από την zooplus σχετικά με το εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ή να ζητήσετε τη μεταφορά δεδομένων. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή αιτήματα, ανακλήσεις ή αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων, αποστείλετε ένα e-mail στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων ή στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε σε μια εποπτική αρχή όταν συμβαίνουν παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής.

10. Ειδικές πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμα αντίταξης

1. Ειδικό δικαίωμα αντίταξης

Έχετε το δικαίωμα, για λόγους της δικής σας κατάστασης, να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 6 6 (1) (f) ΓΚΠΔ (επεξεργασία δεδομένων βάσει ισορροπίας συμφερόντων). Αυτό ισχύει επίσης για τη δημιουργία προφίλ βάσει αυτής της διάταξης κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 4 του ΓΚΠΔ για συμβουλευτική και εξυπηρέτηση πελατών και για πωλήσεις. Εάν υποβάλετε ένσταση, τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα υποβάλλονται πλέον σε επεξεργασία, εκτός εάν η zooplus αποδείξει επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερτερούν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία γίνεται με σκοπό τη διεκδίκηση, την άσκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

2. Δικαίωμα ένστασης στην επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ

Η zooplus μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για άμεσο μάρκετινγκ στο βαθμό που επιτρέπεται βάσει του νόμου. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν για τους σκοπούς μιας τέτοιας διαφήμισης, χωρίς να προκύπτουν άλλα παρά μόνο τα έξοδα μετάδοσης σύμφωνα με τις βασικές τιμές. Αυτό ισχύει επίσης για το προφίλ, στο βαθμό που σχετίζεται με αυτό το άμεσο μάρκετινγκ. Εάν αντιταχθείτε στην επεξεργασία για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, δεν θα επεξεργαστούμε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για αυτούς τους σκοπούς. Η ένσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς έντυπο. Τα στοιχεία επικοινωνίας βρίσκονται στην ενότητα 1.

11. Πώς μπορώ να επικοινωνήσω με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων;

Dr. Philipp Herrmann, HWData GmbH, Leonrodstrasse 54, 80636 Μόναχο, e-mail: ph@hwdata.de