Όροι Χρήσης

Αυτοί οι Όροι Χρήσης ισχύουν για τον online λογαριασμό πελάτη στην zooplus (εφεξής "λογαριασμός zooplus"), μία υπηρεσία που παρέχεται από την zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 Μόναχο, Γερμανία (εφεξής "zooplus").

Η εγγραφή και η χρήση του λογαριασμού zooplus προορίζεται μόνο για ιδιώτες πελάτες, που διαμένουν στο έδαφος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, της Ελβετίας, της Νορβηγίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάνοντας εγγραφή στην zooplus και χρησιμοποιώντας το λογαριασμό zooplus, καθώς και τις άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την zooplus, αποδέχεστε τους ακόλουθους Όρους Χρήσης:

I. Λογαριασμός zooplus

1. Εγγραφή

1.1 Ο λογαριασμός zooplus προορίζεται για μεμονωμένα άτομα εγγεγραμμένα βάσει ονόματος. Γι' αυτόν το λόγο, απαιτείται εγγραφή πριν από τη χρήση. Τα απαιτούμενα πεδία της ηλεκτρονικής φόρμας πρέπει να συμπληρωθούν με ειλικρίνεια από το/τη χρήστη. Δεν επιτρέπεται η εισαγωγή ονομάτων ή διευθύνσεων τρίτων ή κάποιο ψευδώνυμο. Μετά την εγγραφή, ο/η χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το λογαριασμό zooplus εισάγοντας τα στοιχεία πρόσβασης (διεύθυνση e-mail και κωδικός πρόσβασης). Ο/η χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία πρόσβασής του/της για πρόσβαση σε άλλες υπηρεσίες της zooplus.

1.2 Η εγγραφή είναι δυνατή μόνο για άτομα νόμιμης ηλικίας. Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει μόνο ένα λογαριασμό zooplus.

2. Χρήση

2.1 Μετά την εγγραφή, ο/η χρήστης έχει πρόσβαση στην προσωπική περιοχή του/της. Εδώ ο/η χρήστης θα βρει διάφορες πληροφορίες. Περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, επισκόπηση παραγγελίας, κατάσταση παραγγελίας, επισκόπηση απόδειξης, λίστα επιθυμιών, προτάσεις προϊόντων, καθώς και προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες για άλλες υπηρεσίες της zooplus. Οι χρήστες μπορούν επίσης να εισάγουν πολλές διευθύνσεις παράδοσης και να διαχειρίζονται τα δεδομένα τους γρήγορα και εύκολα.

2.2 Ο/η χρήστης δεν επιτρέπεται να αποκαλύψει πληροφορίες όπως όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης σε άλλα άτομα. Τα δεδομένα που απαιτούνται για χρήση πρέπει να διατηρούνται από το/τη χρήστη χωρίς πρόσβαση σε τρίτους και προστατευμένα από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Σε περίπτωση που ένας/μία χρήστης ενημερωθεί για οποιαδήποτε κατάχρηση των στοιχείων σύνδεσής του/της, είναι υποχρεωμένος/η να ενημερώσει αμέσως την zooplus, έτσι ώστε η zooplus να λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

2.3 Ο/η χρήστης θα φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε κατάχρηση των δεδομένων σύνδεσής του/της. Συγκεκριμένα, αυτό ισχύει για τη μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη και την ακατάλληλη αποθήκευση στοιχείων σύνδεσης, τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε κατάχρηση.

2.4 Ο/η χρήστης εγγυάται ότι δεν θα χρησιμοποιήσει κανένα λογισμικό ή πρόγραμμα που αλλοιώνει ή επηρεάζει τη λειτουργία ή τη διαθεσιμότητα του λογαριασμού ή των υπηρεσιών της zooplus (ιδίως την εφαρμογή zooplus), όπως απόπειρες ηλεκτρονικής παρείσφρησης, βίαιες επιθέσεις, χρήση ή αποστολή λογισμικού κατασκοπίας, ιούς και σκουλήκια. Εάν η zooplus εκδώσει ειδοποιήσεις ή οδηγίες στο/η χρήστη σχετικά με τη χρήση των λειτουργιών του λογαριασμού ή των υπηρεσιών της zooplus, ο/η χρήστης υποχρεούται να συμμορφώνεται με αυτές.

2.5 Η zooplus θα διαθέσει δωρεάν το λογαριασμό zooplus στον/στη χρήστη για αόριστο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, η zooplus διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να αποκλείσει μεμονωμένους χρήστες από την εγγραφή ή τη χρήση του λογαριασμού zooplus, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, καθώς και να διακόψει ή να τροποποιήσει το λογαριασμό zooplus ως σύνολο ή μεμονωμένες υπηρεσίες.

3. Ευθύνη

3.1 Η zooplus δεν φέρει καμία ευθύνη για την αδιάκοπη προσβασιμότητα των ιστοτόπων και των υπηρεσιών της zooplus (ειδικά της εφαρμογής zooplus).

3.2 Η zooplus δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικαιροποίηση, ορθότητα, πληρότητα και ποιότητα των παρεχόμενων περιεχομένων του ιστοτόπου και των υπηρεσιών. Αποκλείεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με τη χρήση των πληροφοριών ή την εμπιστοσύνη στην ορθότητά τους, εκτός εάν η zooplus ή οι εκπρόσωποί της έχουν ενεργήσει με πρόθεση ή βαριά αμέλεια. Το ίδιο ισχύει και για ζημίες που οφείλονται σε ελάττωμα στο λογισμικό (εφαρμογή zooplus). Αυτό ισχύει επίσης για έμμεσες ζημίες, επακόλουθες ζημίες και απώλεια κερδών.

Αυτός ο αποκλεισμός δεν ισχύει για ζημίες στο σώμα, τη ζωή και την υγεία, και σε περίπτωση ευθύνης σύμφωνα με το Νόμο περί Ευθύνης Προϊόντος, καθώς και σε περίπτωση παράβασης βασικών συμβατικών υποχρεώσεων (βασικές υποχρεώσεις). Οι βασικές υποχρεώσεις είναι εκείνες οι υποχρεώσεις που καθιστούν δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης κατά πρώτο λόγο και στην εκτέλεση της οποίας μπορεί να βασιστεί ο συμβατικός εταίρος.

3.3 Σε περίπτωση άμεσων ή έμμεσων αναφορών σε εξωτερικούς ιστοτόπους ("σύνδεσμοι" ή "υπερσύνδεσμοι"), η zooplus αποσυνδέεται από το περιεχόμενο αυτών των εξωτερικών ιστοτόπων. Η zooplus δεν φέρει καμία ευθύνη για αυτούς τους ιστοτόπους, ούτε για εξωτερικά περιεχόμενα. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον πάροχο αυτών των ιστοτόπων ή στα άτομα που είναι υπεύθυνα για το εξωτερικό περιεχόμενο.

4. Τροποποίηση του λογαριασμού zooplus, των υπηρεσιών και των Όρων Χρήσης

4.1 Η zooplus ενδέχεται ανά πάσα στιγμή να αλλάξει τις λειτουργίες του λογαριασμού zooplus, των υπηρεσιών zooplus (ειδικά της εφαρμογής zooplus, του Προφίλ του Κατοικιδίου μου) και των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης, προκειμένου να ληφθούν υπόψη νομικές τροπολογίες, ανισορροπίες μεταξύ απόδοσης και αντιτίμου που ενδέχεται να προκύψουν μεταγενέστερα ή κενά στους κανονισμούς. Είναι επίσης δυνατή μια αλλαγή, προκειμένου να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες, να προσαρμόσουμε παλιές υπηρεσίες ή να τις διακόψουμε. Η zooplus μπορεί επίσης να διακόψει γενικά το λογαριασμό zooplus.

4.2 Σε περίπτωση τροποποίησης, οι νέοι Όροι Χρήσης θα αποστέλλονται στο/στη χρήστη μέσω e-mail. Οι νέοι Όροι Χρήσης θα θεωρηθούν ότι έχουν συμφωνηθεί, εκτός εάν ο/η χρήστης διαφωνήσει με αυτούς εγγράφως στην zooplus εντός 15 ημερών από την παραλαβή των νέων Όρων Χρήσης. Η ένσταση μπορεί να γίνει ζητώντας τη διαγραφή του λογαριασμού zooplus μέσω της εξυπηρέτησης πελατών της zooplus ή υποβάλλοντας γραπτή ένσταση. Η zooplus θα ενημερώσει το/τη χρήστη για την ύπαρξη αυτού του δικαιώματος ένστασης στην ειδοποίηση αλλαγής και ότι οι αλλαγές θα θεωρηθούν εγκεκριμένες, εάν ο/η χρήστης δεν αντιταχθεί εγγράφως εντός 15 ημερών από την παραλαβή της κοινοποίησης της αλλαγής.

Σε περίπτωση ένστασης, ο λογαριασμός χρήστη θα διαγραφεί δύο εβδομάδες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων και η σύμβαση χρήστη θα τερματιστεί. Η διαγραφή του λογαριασμού θα τερματίσει αυτόματα τη συμμετοχή του/της χρήστη σε άλλες υπηρεσίες zooplus.

5. Διαγραφή και τερματισμός

5.1 Η zooplus μπορεί να διαγράψει το λογαριασμό zooplus του/της χρήστη και να τερματίσει εντελώς τη σύμβαση χρήστη ή να τερματίσει τη συμμετοχή του/της χρήστη σε μία υπηρεσία, εάν ο χρήστης παραβιάζει αυτούς τους Όρους Χρήσης ή εάν υπάρχουν άλλοι δικαιολογημένοι λόγοι εκ μέρους της zooplus (ιδίως μια εύλογη υποψία χειραγώγησης (πολλαπλές εγγραφές), κακή χρήση δεδομένων ή ταυτότητας, απάτη ή χρήση για εμπορικούς σκοπούς ή παραγγελίες σε ποσότητες που δεν είναι συνήθεις για ένα νοικοκυριό). Εάν η zooplus έχει διαγράψει το λογαριασμό zooplus του/της χρήστη και/ή τερματίσει τη συμμετοχή του/της χρήστη σε μία ή περισσότερες υπηρεσίες, ο/η χρήστης δεν μπορεί να εγγραφεί ξανά χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της zooplus.

5.2 Ο/η χρήστης δύναται ανά πάσα στιγμή να διαγράψει το λογαριασμό zooplus ή/και να τερματίσει μία ή περισσότερες υπηρεσίες.

5.3 Η διαγραφή από το λογαριασμό zooplus θα έχει ως αποτέλεσμα ο/η χρήστης να μην μπορεί πλέον να συμμετέχει σε περαιτέρω υπηρεσίες. Αυτό σημαίνει επίσης, για παράδειγμα, ότι ο/η χρήστης δεν θα μπορεί πλέον να χρησιμοποιεί την εφαρμογή zooplus και ότι θα λήξουν τυχόν zooΠόντοι ή άλλες εκπτώσεις που έχει συλλέξει.

II. Το Προφίλ Κατοικιδίου μου

Το πρόγραμμα Το Προφίλ Κατοικιδίου μου (εφεξής "Το Προφίλ Κατοικιδίου μου") είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρονται από την zooplus. Συνολικά, μπορείτε να δημιουργήσετε έως και 10 προφίλ κατοικίδιων. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προφίλ κατοικίδιων σας. Ο λογαριασμός zooplus θα παραμείνει σε ισχύ ανεξάρτητα από τη δημιουργία ενός Προφίλ Κατοικιδίου μέχρι να διαγραφεί από το/τη χρήστη ή από την zooplus.