Όροι & Προϋποθέσεις του Προγράμματος Εξοικονόμησης zooplus

Για το Πρόγραμμα Εξοικονόμησης της zooplus, ισχύουν οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις, που εφαρμόζονται μεταξύ πελατών και της zooplus AG ("zooplus"), σύμφωνα με την έκδοση που ισχύει κατά τη στιγμή της σύναψης της σύμβασης.

  • 1. Συμμετοχή

    Μόνο υπάρχοντες πελάτες δικαιοπρακτικής ικανότητας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.zooplus.gr („Online-Shop“), που επιλέγονται από την zooplus δικαιούνται να συμμετέχουν. Οι πελάτες υποχρεούνται να έχουν ελληνική διεύθυνση παράδοσης των προϊόντων τους. Κατά την εγγραφή οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων. Ο πελάτης φέρει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει με εμπιστευτικό τρόπο τα προσωπικά στοιχεία σύνδεσης και να μην τα ανακοινώνει σε αναρμόδιους τρίτους.

    Οι πελάτες δεν έχουν αυτόματο δικαίωμα συμμετοχής. Η επιλογή είναι αποκλειστικά στη διακριτική ευχέρεια της zooplus.